ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอพล

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพล


212 ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนข่า
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

 

  • โทรศัพท์ : 043-009719
  • โทรสาร : 043-009719
  • อีเมล์ : kk_phon@doae.go.th


Contact Us   

=>