ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอพล

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานเกษตรอำเภอพลจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโครง...

ร่วมจัดนิทัศการประกวดผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 11/1/2564 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล...

อบรมโครงการผักปลอดภัย ครั้งที่2 บ้านหนองบะ ต.โคกสง่า

วันที่ 8/1/2564 นางสาวอัคควดี กั้วศรี นวส.ปฎิบัติการ อบรมโครงการผักปลอดภัย ครั้งที่2 บ้านหนองบะ ...

ร่วมประเมิณผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 8/1/2564 นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ ร่วมประเมิณผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านหนองหว้า หมู่ 4 ตำบลโจดหน...

ร่วมงานการประเมิณผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 7/1/2564 นางสาวจิราภรณ์ หล้าดวงดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานการประเมิณผู้ใ...

เข้าร่วมฟังการชี้แจงโครงการพัฒนเกษตรกรปราดเปรื่อง(smart farmer)

วันที่ 5/1/2564 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกฤษณ์ เชื้อกุลา นั...

ออกเยี่ยม แปลงปลูกเมล่อน ysf

วันที่ 4/1/2564 นางสาวอัคควดี กั้วศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเยี่ยม แปลงปลูกเมล่อน...

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 4/1/2564 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอพล ประชุม...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

               

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...