ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจรและ ศบกต.เก่างิ้ว

วันที่ 8 เมษายน 2561 นางสาววรรณา แสงอ่อนร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจรและ ศบกต.เก่างิ้ว...

จัดฝึกอบรมกลุ่มแปรรูปสมุนไพรที่ได้รับโครงการสร้างรายได้ฯที่ตำบลหนองมะเขือโดยได้วิทยากรจากศูนย์ส่งเสร

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬจัดฝึกอบรมกลุ่มแปรรูปสมุนไพรที่ได้รับโครงการสร้างรายได้ฯท...

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพล ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นางสาววรรณา แสงอ่อน เข้าร่วมประช...

เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอพล มอบหมายให้นางสาววรรณา แสงอ่อน เข้าร่วมประช...

ร่วมต้อนรับ นางศิราณี อิ่มสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สำนักงานโครงการสมเด็

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล ร่วมต้...

เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันนี้ 19 ก.ย 61 นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผล...

ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดครั้งที่2ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ

วันที่19 ก.ย.61 น.ส.อัคควดี กั้วศรี ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดครั้งที่2...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการผลิตปุ๋ยอินทร์ ต.เมืองพล อ.พล

วันที่ 18 กันยายน 2561 น.ส.จิราภรณ์ หล้าดวงดี ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โครงการผลิตปุ๋...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

            

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...