ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลงทะเบียนผู้ค้าของตลาดประชารัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเกษตรกรโครงการมาตรการกำจัดการใช้สารเคมี

วันที่ 8/10/2562-เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพล อบรมเกษตรกรโครงการมาตรการกำจัดการใช้สารเคมี ต.หนองแ...

ร่วมการประเมินปศุสัตว์ดีเด่น

วันที่ 8/10/2562 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมการประเมินปศุสัตว์ดีเด่น โดยคณะ...

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร แลละ ศบกต. ต.เก่างิ้ว

วันที่ 7/10/2562-นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร แลล...

ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้อราชการและนำไปปฏิบัติต่อไป

วันที่ 7/10/2562 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานร่วมประชุมประจำเดือ...

อบรมเกษตรกรโครงการมาตรการกำจัดการใช้สารเคมี

วันที่ 4/10/2562 นางสาวอัคควดี กั้วศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการมาตรก...

ร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 4/10/2562 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล,นางสาวดวงกมล อภิรัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมก...

นำเกษตรกรบ้านเก่างิ้ว ตำบลเก่างิ้ว ดูงานฟาร์มปูนา มาสุข อ.หนองสองห้อง

วันที่ 4/10/2562 นางสาววรรณา แสงอ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นำเกษตรกรบ้านเก่างิ้ว ตำบลเก่างิ้ว...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรอบรมผู้รับจ้างพ่นสารเคมีตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3ชนิด

วันที่ 2/10/62 น.ส.อัคควดี กั้วศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมวิช...

more...

วีดีทัศน์  สำนักงานเกษตรอำเภอพล

               

                                                                                                                                                                                                                                           ดูเพิ่มเติม...