ข้อมูลด้านการเกษตร

  •  พื้นที่ทางการเกษตร
  •  สภาพการทำนา
  •  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  •  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  •  ผลิตภัณฑ์เด่น
  •  แผนพัฒนาการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานเกษตรอำเภอพล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                                                                    

คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานเกษตรอำเภอพล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                                                                    

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานเกษตรอำเภอพล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                                                                    

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานเกษตรอำเภอพล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมเปิดโรงเรียนหมื่นวัยวิชชาลัย ต.โนนข่า กิจกรรมร่วม MOU กับหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00น.สำนักงานเกษตรอำเภอพล.มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ ศรีมาปัน นวส.ปฏิบัติกา...

ประชุม คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)

วันที่25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอพลพร้อมด้วย นายสังเวียน เถียรชานาถ ...

สัญญาใจ ไข่แดงแปลงใหญ่ ลดให้ได้ร้อยละ 20

"สัญญาใจ ไข่แดงแปลงใหญ่ ลดให้ได้ร้อยละ 20" ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่...

ออกติดตามกิจกรรมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 พค 60 นางหนูพิศ วรเชษฐ เกษตรอำเภอพล นายชัชวาลย์ ยืนยาว จากสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแ...

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)...

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)...

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก.)...

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดงานทำสัญญายืมเงินระหว่ง ศบกต. กับ กลุ่มเกษตรก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพล ได้จัดงานทำสัญญายืมเงินระหว่ง ศบกต. กับ กลุ่มเกษตรก...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...